Jednostrani raskid ugovora

Pravo na jednostrani raskid ugovora ima Kupac koji je izvršio narudžbu u cijelosti, odnosno sklopio ugovor na daljinu u skladu ovim Uvjetima korištenja u roku od 14 dana.

Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik ili dostavljač, pošiljka koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više proizvoda koj trebaju biti isporučeni odvojeno, a zbog nedostupnosti stanja zalihe to nije bilo moguće i uzrokovana je parcijalna dostava, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je zadnja pošiljka predana u posjed.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da želi raskinuti Ugovor putem Obrasca za jednokratni raskid ugovora raspoloživog za preuzimanje ovdje.

LINK OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ispunjen obrazac treba poslati na email adresu moslawine.shop@gmail.com  Prodavatelj je dužan potvrdu o jednostranom raskidu ugovora poslati bez odgađanja putem e-pošte.

Ako Kupac jednostrano raskine ugovor na daljnu, Prodavatelj će izvršiti povrat uplaćenog iznosa narudžbe umanjenog za troškove dostave. Troškove inicijalne dostave u narudžbi, kao i troškove povrata pošiljke snosi Kupac. Kupac je dužan pošiljku vratiti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja odluke o jednostranom raskidu ugovora. Pošiljka se treba poslati na adresu: Sklepaj.me, Aleja Vukovar 3, 44320 Kutina. Povrat uplaćenog iznosa umanjen za trošak prvog slanja prilikom narudžbe biti će izvršen nakon što je pošiljka vraćena Prodavatelju, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka vraćene pošiljke. Povrat novca biti će izvršen na račun kupca prema prethodnom dogovoru. 

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje na dokaziv način (preporučeno s povratnicom) pošiljku na adresu Prodavatelja, Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja istom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. 

Prilikom jednostranog raskida ugovora iniciranog od strane kupca proizvod vraćen neispravan, oštećen ili bez prateće dokumentacije dokazivosti kupnje, te ukoliko se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatel nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  • Prodavatelj svoju uslugu u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
  • predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
  • predmet ugovora proizvod koja je izrađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu;
  • predmet ugovora zapečaćen proizvod koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodan za vraćanje, ako je bio otpečaćen nakon dostave;
  • predmet ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješan s drugim stvarima;
  • predmet ugovora je isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja.

Reklamacija proizvoda

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda na internetskoj trgovini sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Zbog osjetljivosti proizvoda, u ovom slučaju vino pakirano u staklenoj boci, Prodavatelj veliku pažnju pridaje dodatnom pakiranju koje zaista omogućuje uobičajen transport i dostavu. 

Pri primitku pošiljke Kupac je dužan, uz pristustvo dostavljača izvršiti provjeru isporučenog i utvrditi je li pošljka isporučena u cijelosti. U slučaju nedostataka, manjka naručenih proizvoda, kupac je dužan odmah u roku od 24 sata uputiti prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati. Prodavatelj je obavezan po primitku reklamacije izdati potvrdu primitka iste i namjeru isporuke pošiljke na vlasitit trošak ili povrat sredstava.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, te u slučaju vidljivih oštećenja pri preuzimanju pošiljke, Kupac je slobdan odbiti preuzimanje pošiljke i u roku od 24 sada izvjestiti o tome Prodavatelja, e-poštom uz objašnjenje problema i prateću validnu fogorafiju. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan isporučenu pošiljku preuzeti, može odbiti primitak te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda.

Uredno zaprimljeni proizvodi koji su preuzeti od strane Kupca smatraju se bez vidljivog nedostatka i kao takvi ne mogu biti predmet naknadne reklamacije. 

. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim odnosima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti putem e-pošte na moslawine.shop@gmail.com ili pisanim putem na adresu: Sklepaj.me . moslawine.shop,  Aleja Vukovar 3, 44320 Kutina s naznakom “Reklamacija”.

Radi ubrzavanja procesa prigovora, Kupac je dužan navesti broj narudžbe, broj računa te svoje korisničkog ime.

Kupac stječe pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slijedećim slučajevima:

  • Isporuke robe koja nije naručena
  • Isporuke robe kojoj je istekao rok trajanja
  • Isporuke robe koja ima štećenje ili nedostatak koji je nastao u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak što znači onaj nedostatak koji se nije mogao uočiti prilikom primopredaje pošiljke pri otvaranju proizvoda, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostataka ili sniženje cijene.

Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju pravovaljanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju i da postoji osnovan uvjet da se reklamacija uzme u obzir, sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U cilju dobre poslovne prakse Prodavatelj će u slučaju osnovne reklamacije u roko od 15 dana zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan iznos uz raskid ugovora. Ukoliko Prodavatelj utvrdi da reklamacija nije pravovaljana i ista se odbija iz opravdanih, objektivnih razloga dužan je obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije. 

Prodavatelj će prihvatiti povrat u transportu oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe na svoj trošak, ako se utvrdi da je prigovor opravda te da Kupac nije utjecao na ispravnost, namjerno oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. na području EU sporove vezane uz internetsku kupnju je moguće riješiti putem posebne platforme

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom internetske kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), svoj prigovor možete podnijeti na gornjoj poveznici. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu, koji je konzumiran izvršenim plaćanjem od strane Kupca, te isporukom pošiljke od strane Prodavatelja, u slučaju da ne bude raskinut. Uvjeti korištenja i kupnje sastavni su dio ugovora.